Formålet

Målet med samtaleprosessen er å bedre samhandlingen mellom partene og gi dere mulighet til å komme frem til hel eller delvis løsning på saken, til barnets beste. Selv om dere kanskje ikke kommer frem til en løsning av saken, kan samtaleprosess være med å bedre kommunikasjon mellom partene.

Frivillighet

Alle parter (foreldrene, barn som er part og barneverntjenesten) må samtykke til at saken behandles med samtaleprosess. Dersom en part under samtaleprosessen vil ha saken behandlet i forhandlingsmøte, er det mulighet til det. Parten trekker i så tilfelle sitt samtykke til samtaleprosess.

Beslutning om samtaleprosess

Det er nemndleder som beslutter at saken skal behandles med samtaleprosess. Nemndleder vil vektlegge sakens art, partenes forhold og om samtaleprosess er til barnets beste. Nemndleder kan beslutte samtaleprosess så lenge saken er til behandling i nemnda.

Nemndleders rolle og ansvar i samtaleprosessen

Nemndlederen leder samtalemøtet og legger til rette for dialog mellom partene. Under samtalemøtet skal nemndleder opptre objektivt og nøytralt. Nemndleder har et særskilt ansvar for at prosessen ivaretar hensynet til barnet på en god måte og at rettssikkerheten for foreldrene og barna ivaretas.

Gjennomføring av samtalemøtet

I samtalemøtet deltar partene med sine advokater, nemndleder og den sakkyndige i samtaleprosess. Partene blir spurt om å fortelle fra sitt ståsted i saken og hva de ønsker skal være tema for samtalene mellom dem.  Barn som ikke er part i saken, kan også delta i samtaleprosessen. Partene kan i tillegg invitere inn andre personer som de mener er relevante for saken.

Midlertidige ordninger

Nemndleder vil ha fokus på om partene har en felles forståelse av saken og hvilke muligheter det er for en hel eller delvis løsning av saken. Nemndleder kan gi partene mulighet til å prøve ut en midlertidig ordning i en bestemt periode. Det er partene som sammen kommer frem til innholdet i den midlertidige ordningen. Dette kan være for eksempel være utprøving av andre former for samvær og kontakt, eller ulike type hjelpetiltak. Mens den midlertidige ordningen prøves ut, vil barnevernstjenestens begjæring om tiltak settes på vent.

Resultatet av en samtaleprosess

Samtaleprosess kan resultere i at partene blir enige om frivillige tiltak slik at kommunen trekker begjæringen om tvangstiltak. Noen ganger ender samtaleprosessen med at partene er enige om samme forslag til vedtak og samtykker til at saken avgjøres av nemndleder alene og uten forhandlingsmøte (dette er forenklet behandling).

Hva skjer dersom partene ikke blir enige?

Dersom partene ikke blir enige om en løsning av saken, avsluttes behandlingen i samtaleprosess. Nemndleder kan også avslutte samtaleprosessen dersom han/hun mener at videre behandling ikke er til barnets beste eller ikke fungerer som den skal. Saken vil da går over til å behandles muntlig i forhandlingsmøte, eller skriftlig av nemndlederen eller en kombinasjon av disse. Saken vil da bli behandlet av en annen nemndleder.

Samtaleprosess i klagesaker

Nemndleder kan tilby samtaleprosess også i klagesaker. Dersom det gjennomføres samtaleprosess i en klagesak må saken avgjøres innen tre uker etter at klagen kom inn til nemnda.  

Les mer om samtaleprosess.