For denne type saker er det egne saksbehandlingsregler. Barnet er i disse sakene allerede plassert utenfor hjemmet når saken kommer til nemnda, og det er viktig med en rask saksbehandling. Loven fastsetter derfor at klagesakene skal være ferdig behandlet innen én uke etter at klagen kom inn til nemnda.

Klagen skal direkte til nemnda og kan være både muntlig og skriftlig. Det er ikke nødvendig å gå til barneverntjenesten først. De som har rett til å klage, får oppnevnt gratis advokat, og de fleste velger derfor å ta kontakt med advokaten sin og la advokaten ordne med klagen.

Barneverns- og helsenemnda innkaller partene og deres advokater til et møte med nemndleder for å behandle klagen. I særlige tilfeller kan nemndleder bestemme at klagen skal behandles av en ordinær nemnd som består av nemndleder, et fagkyndig medlem og et alminnelig medlem.  I møtet i klagesaken forteller klagerne og barneverntjenesten hva de mener om saken. Dersom nemndlederen tillater det, kan partene føre vitner og legge fram dokumenter. Partenes advokater vil til slutt oppsummere partenes syn på klagen.

De samme reglene gjelder når rusmisbrukere blir akuttplassert.

1. Klage sendes inn

Foreldre eller barn med partsrettigheter sender inn klage.

2. Forberedelser og innkalling

Barneverns- og helsenemnda forbereder saken og innkaller til møte i klagesaken.

3. Møte

Møtet gjennomføres ved at partene avgir forklaring. Advokatene holder et kort sluttinnlegg.

4. Vedtak

Barneverns- og helsenemnda skriver og sender ut vedtak innen én uke.