Hva er en talsperson?

Barn som er i stand til å danne seg egne meninger, kan velge å snakke direkte med dem som skal avgjøre saken i nemnda. Barn kan også velge å få oppnevnt en talsperson som forteller nemnda hva de mener om saken.

Barnets talsperson er en nøytral person som er godt trent i å snakke med barn. Talspersonen blir oppnevnt av nemnda og reiser dit barnet oppholder seg og snakker med barnet. Oppgaven til barnets talsperson er å la barnet få anledning til å si hva det mener om saken og så fortelle det videre til nemnda og sakens parter.

Barneverns- og helsenemnda oppnevner ikke talsperson for barn som ikke ønsker å ha det. For de helt små barna, som ikke er i stand til å mene noe om saken, blir det heller ikke oppnevnt talsperson.

Barn som er 15 år og forstår hva saken gjelder har krav på egen advokat i saker for nemnda.

Talspersonutvalget

Det er den enkelte nemnd som er ansvarlig for å oppnevne talspersoner. For spørsmål om talspersonsordningen, ta kontakt med nemnda som ligger i ditt geografiske område.

Politiattest for talspersoner

Før du kan oppnevnes som talsperson, må du levere politiattest. Det er en politiattest i henhold til politiregisterloven § 39 første ledd, og den skal ikke ha noen anmerkninger. 

Hvis du ikke tidligere har levert politiattest som talsperson, vil nemnda gi deg bekreftelse på formålet med politiattest. Når bekreftelsen er mottatt, må du sende søknad om politiattest og bekreftelsen til politiet. Det anbefales å levere digital søknad via politiets hjemmeside. Politiet bruker vanligvis 14 dager på å behandle søknaden. Det er derfor viktig å søke snarest mulig. 

Når du har mottatt politiattesten, må den sendes via Saksportalen til nemnda. Hvis politiattesten er uten anmerkninger, vil nemnda oppnevne deg som talsperson. Først da kan du som talsperson kontakte barnet.  

Du skal ikke søke om ny politiattest hvis du tidligere har levert politiattest til nemnda som talsperson. Hvis du har politiattest som du har fått av andre grunner enn oppdrag som talsperson, må du likevel søke om politiattest for oppdrag som talsperson.  

Godtgjøring for talspersoner

Talspersoner godtgjøres etter det som er gjeldende sats når oppdraget utføres, fastsatt av Sentralenheten for barneverns- og helsenemnda. Gjeldende sats er kr 394 per time. Alle utbetalinger fra Barneverns- og helsenemnda til talspersoner blir registrert som personlig lønnsinntekt i henhold til skatteloven § 5-10. Medlemmer av nemnda får reise- og kostgodtgjørelse i henhold til Statens regulativ for reiser innenlands. Reisen skal foretas på billigste måte for staten. Bruk av egen bil kan bare godkjennes etter avtale. Krav om honorar og dekning av reiseutgifter må registreres snarest og senest innen en måned etter at arbeidet er fullført. Krav innlevert etter fristen honoreres normalt ikke.

Fastsettelse av godtgjøring
Det kan samlet gis godtgjøring for inntil åtte timer for forberedende arbeid og samtaler. Når det foreligger særlige forhold kan det gis godtgjøring utover dette. Med særlige forhold menes spesielt omfattende saker som for eksempel saker med flere barn. I tillegg gis det godtgjøring for møte i nemnda.

Reisefravær
I tidsrommet klokken 08.00 – 16.00 på hverdager (mandag til fredag) gis godtgjøring for reisetid og annet fravær. Til andre tider gis godtgjøring bare for reisetid. Tiden mellom 22.00 og 06.00 godtgjøres ikke. Imidlertid gis det ikke godtgjøring for annet fravær (mellom klokken 08.00 – 16.00), med mindre vedkommende kan dokumentere trekk i lønn under fraværet fra sitt faste arbeid. Godtgjøringen fastsettes etter den sats som ellers gjelder.

Godtgjøring gis kun for sammenhengende fravær ut over 30 minutter. Godtgjøring gis ikke for reise frem og tilbake til nemnda dersom det er billigere for staten om personen tar opphold på stedet. Med reisetid menes faktisk reisetid, inkludert eventuell nødvendig ventetid. Det gis ikke godtgjøring for fravær som utgjør mindre enn 30 minutter. Dersom fraværet utgjør mer enn 30 minutter gis det imidlertid godtgjøring for det samlede totale fravær, dvs. at det ikke skal gjøres fradrag for de første 30 minuttene. Godtgjøring gis for hver påbegynt halvtime.

Registrering av krav
Når oppdraget er utført kan honorarkrav og krav om refusjon av reiseutgifter/andre utgifter registreres via ett av følgende:

Nemnda du har hatt oppdrag i må bestille tilgang før første gangs bruk.

De som har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon med det offentlige, eller ikke har mulighet til å sende inn elektronisk skjema, kan benytte papirskjema. Unntak må begrunnes i hvert enkelt tilfelle.

DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomiforvaltning) er ansvarlig for veiledning og brukerstøtte. Ved spørsmål av teknisk art, kontakt DFØs kundesenter på telefon 400 18 659 eller e-post lonn@dfo.no. Kundesenteret har åpent 8.00-15.30 (8.00-15.00 i perioden 15. mai - 15. september). Du kan også spørre chatboten som er tilgjengelig i appen og portalen. Se mer informasjon på DFØs nettsider om selvbetjening for honorarmottakere.

Har du spørsmål knyttet til oppdraget, tar du kontakt med nemnda hvor oppdraget er utført.

Lønnsart for honorar
Honorarkravet skal registreres med Lønnsart 5534: Honorar utvalg

Reisekvitteringer og andre bilag
For å kunne godkjenne utbetalingen må alle nødvendige kvitteringer og bilag legges ved (gjelder ikke honorarkrav). Dette gjøres fortrinnsvis ved å laste opp vedleggene i pdf-format når du oppretter kravet. I appen kan man ta bilder av kvitteringen og laste opp. Digital innlevering av bilag er sikrer og gir raskere utbetaling enn innsending via post.

Nødvendig dokumentasjon inkluderer:

  • Kvitteringer og andre bilag for reiseutgifter (med unntak av kvitteringer for bompenger og billigste offentlige kommunikasjon – f.eks. buss eller tog)
  • Kvitteringer for utlegg som skal refunderes
  • Ved flyreiser må det legges ved dokumentasjon som viser reisestrekning, dato, kostnad og navn på den reisende (kvittering for kjøp er ikke tilstrekkelig). Du leverer enten reisebeskrivelse fra fly/reiseselskap utstedt etter at flyreisen er utført, eller kvittering på kjøp av flybillett og boardingkort/setekvittering. Har du elektronisk boardingkort kan du ta bilde av mobilskjermen, og laste det opp som elektronisk vedlegg til reiseregningen.