Barneverns- og helsenemnda er klageinstans for vedtaket i visse saker som gjeld bruk av tvang overfor personar med psykisk utviklingshemning. Reglane om dette er inntatt i lova kapittel 9.

Tvang skal ikkje nyttast viss frivillige tiltak er tilstrekkeleg.