Barneverns- og helsenemnda avgjer saker etter lov om barnevernstenester, lov om kommunale helse- og omsorgstenester og smittevernloven. Handsaminga av sakene skal her vera rettferdig, forsvarleg, rask, effektiv og tillitsskapande. Alle partane vil bli høyrt, handsama på same vis og få naudsynt rettleiing. Barneverns- og helsenamnda skal sørge for at partane får hjelp av advokat om dei ønsker det.

Det er 12 nemnder i Noreg. Den administrative og faglege leiinga for Barneverns- og helsenemnda er lagt til Sentraleininga som er underlagt Barne- og familiedepartement.