Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barneverns- og helsenemnda handsamar tvangssaker etter barnevernsloven, helse- og omsorgstenesteloven og smittevernloven.

På barnevernområdet kan nemnda mellom anna fatte vedtak om omsorgsovertaking, om å plassere barn med alvorlige åtferdsvanskar i institusjon og om adopsjon. Barnevernssakene utgjer den klart største delen av sakene i nemnda. Dei vanlegaste barnevernssakene nemnda handsamar er omtala nedanfor.

Etter helse- og omsorgstenesteloven kan nemnda avgjere at rusavhengige skal kunne plasserast mot sin vilje på rusinstitusjon i opp til tre månader. Er det klart sannsynleg at barnet vil verta fødd med skade, kan nemnda avgjere at gravide rusavhengige skal plasserast i institusjon og haldast attende i heile svangerskapen.  

Barneverns- og helsenemnda i Oslo og omland er nasjonal smittevernnemnd, det vil seie at nemnda avgjer spørsmål om tvangsundersøking og tvangsisolering av personar med smittsame sjukdomar.

I tillegg til desse slags saker, er nemnda og klageinstans for visse typar vedtak om tvang overfor psykisk utviklingshemma.