Lovens hovedformål er å forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne. Loven har regler om kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester. Den nevner hvilke oppgaver kommunen har på dette området, og stiller krav til tjenestenes forsvarlighet og kvalitet.

Barneverns- og helsenemndas rolle etter helse- og omsorgstjenesteloven er begrenset til å gjelde bestemmelsene om tvang. Nemnda avgjør om vilkårene for å tvangsplassere rusavhengige på institusjon i opptil 3 måneder er oppfylt. For gravide rusmiddelavhengige gjelder en eventuell plassering hele svangerskapet. Helse- og omsorgstjenesteloven har bestemmelser om disse sakene i § 10-2 og § 10-3.

Barneverns- og helsenemnda er klageinstans for statsforvalterens vedtak i visse saker som gjelder bruk av tvang overfor personer med psykisk utviklingshemning. Reglene om dette er inntatt i loven kapittel 9.

Her finner du helse- og omsorgstjenesteloven.