Loven skal sikra at helsestyresmaktene og andre styresmakter set i verk nødvendige smitteverntiltak og samordnar smittevernarbeidet. Den skal også vareta rettstryggleiken til den enkelte som blir omfatta av smitteverntiltak.

Barneverns- og helsenemnda i Oslo og omland er smittevernnemnd for heile landet. Nemnda der tek stilling til om vilkåra for tvangsundersøking og tvangsisolering av personar med visse smittsame sjukdommar er oppfylte. Smittevernloven har reglar om desse sakene i kapittel 5.

Her finn du smittevernlova.