Det er 12 barneverns- og helsenemnder, med samme geografiske plassering som i dag. Nemndene ledes faglig og administrativt av Sentralenheten for barneverns- og helsenemnda. Navnet på de 12 nemndene er: 

 • Barneverns- og helsenemnda i Oslo og omegn 
 • Barneverns- og helsenemnda i Buskerud og omegn 
 • Barneverns- og helsenemnda i Østfold 
 • Barneverns- og helsenemnda i Innlandet 
 • Barneverns- og helsenemnda i Vestfold og Telemark 
 • Barneverns- og helsenemnda i Agder 
 • Barneverns- og helsenemnda i Rogaland 
 • Barneverns- og helsenemnda i Vestland 
 • Barneverns- og helsenemnda i Møre og Romsdal 
 • Barneverns- og helsenemnda i Trøndelag 
 • Barneverns- og helsenemnda i Nordland 
 • Barneverns- og helsenemnda i Troms og Finnmark 

Her finner du kontaktinformasjon til nemndene.

Den nye loven medfører endringer for nemndas aktører. Nedenfor finner du informasjon om organisatoriske og praktiske endringer av betydning for de ulike aktørene i nemnda.

 • Informasjon til talspersoner

  Krav om politiattest for talspersoner 
  Fra 1. februar 2023 må alle som skal utføre oppdrag som talsperson for nemnda fremlegge politiattest. Det vises til barnevernsloven § 12-11 fjerde avsnitt, jf. forskrift om politiattest etter barnevernsloven § 6 andre ledd.

  Attesten som skal fremlegges er en barneomsorgsattest, jf. politiregisterloven § 39 første avsnitt. En person som har merknader på attesten, kan ikke utføre oppdrag som talsperson. 

  Den som skal utføre oppdrag som talsperson må selv innhente attest fra politiet. For å kunne innhente attest må man ha en bekreftelse fra barneverns- og helsenemnda. Det vises til politiregisterloven § 44. En slik bekreftelse gis av den nemnda som oppdraget skal utføres for. 

  Kravet til politiattest gjelder for alle, også personer som tidligere har hatt oppdrag som talspersoner og personer som har arbeid eller stilling som krever fremleggelse av barneomsorgsattest. 

  Informasjon om hvordan man søker politiattest, behandlingstid hos politiet mv. finner du på politiet sine nettsider
   

 • Informasjon til tolker som utfører oppdrag i nemnda

  Barneverns- og helsenemnda overtar ansvar for tolker 
  Fra 1. januar 2023 overtok barneverns- og helsenemnda ansvaret for å bestille og betale tolker som utfører oppdrag i nemnda. Dette ansvaret lå tidligere til kommunens barnevernstjeneste.

  Dette betyr at den enkelte barneverns- og helsenemnd fra 1. januar 2023 er oppdragsgiver for alle tolker som utfører oppdrag i nemnda. 

  Nemnda har ansvar for betaling av tolkeoppdrag som utføres i 2023 også når oppdraget er bestilt av kommunen i 2022. 

  Barneverns- og helsenemnda vil være underlagt tolkelovens krav ved bruk av tolk. Tolker vil godtgjøres etter salærforskriftens bestemmelser.  

  Barneverns- og helsenemnda vil etablere en egen løsning for bestilling av tolker, som vil ligne på den som i dag benyttes i domstolen. Tolker som er interessert i påta seg oppdrag for nemnda vil legges inn i løsningen og motta aktuelle forespørsler om tolkeoppdrag. 

  Barneverns- og helsenemnda vil utarbeide egne retningslinjer for bestilling og bruk av tolk, jf. tolkeloven § 9

 • Informasjon til alminnelige medlemmer i nemnda

  Barnevernsloven innebærer i utgangspunktet ikke endringer som direkte berører alminnelige medlemmers verv i nemnda. Hovedregelen om at barnevernssaker skal behandles med en nemnd bestående av nemndleder, et fagkyndig og et alminnelig medlem, videreføres. Alminnelige medlemmer vil som tidligere bli trukket ut, etter tilfeldighetsprinsippet, og kalt inn til tjeneste som medlem i nemnda. 

  Innkalling av alminnelig medlem på kort varsel 
  I dag behandles klager over akuttvedtak om plassering av barn utenfor hjemmet, av nemndleder. Den nye barnevernsloven åpner for at behandling av klager over akuttvedtak i spesielle tilfeller kan skje med alminnelig nemnd, altså en nemnd bestående av nemndleder, alminnelig og fagkyndig medlem

  Når nemnda behandler en klagesak med nemnd, vil medlemmer fra det alminnelige utvalget kunne bli innkalt til å gjøre tjeneste i nemnda på kort varsel. I klagesaker med nemnd, må nemnda avgjøre saken innen to uker. 

  Her finner du svar på ofte stilte spørsmål i forbindelse med vervet som alminnelig medlem.

  Til alminnelige medlemmer i Oslo og Viken fylke 
  1. januar 2023 ble nemnda i Oslo og Viken om til tre selvstendige nemnder. Nemndene gis navn med bakgrunn i ny fylkesinndeling fra 2024:  

  • Barneverns- og helsenemnda i Oslo og omegn 
  • Barneverns- og helsenemnda i Buskerud og omegn 
  • Barneverns- og helsenemnda i Østfold
 • Informasjon til fagkyndige medlemmer

  Barnevernsloven innebærer i utgangspunktet ikke endringer som direkte berører fagkyndige medlemmer. Hovedregelen om at barnevernssaker skal behandles med en nemnd bestående av nemndleder, et fagkyndig og et alminnelig medlem, videreføres.  

  Behov for fagkyndig medlem i klagesaker 
  I dag behandles klager over akuttvedtak om plassering av barn utenfor hjemmet kun av en nemndleder. Den nye barnevernsloven åpner for at behandling av klager over akuttvedtak i spesielle tilfeller kan skje med alminnelig nemnd, altså en nemnd bestående av nemndleder, alminnelig og fagkyndig medlem. Vedtak i klagesaker må treffes senest innen én uke etter at nemnda mottar en klage.

  Dette betyr at nemnda i enkelte tilfeller vil få behov for fagkyndige medlemmer også i klagesaker. Som følge av lovens behandlingsfrister vil forespørsel om slike oppdrag skje med relativt kort varsel.   

  Informasjon til fagkyndige medlemmer i Oslo og Viken 
  1. januar 2023 ble nemnda i Oslo og Viken om til tre selvstendige nemnder. Nemndene gis navn med bakgrunn i ny fylkesinndeling fra 2024:  

  • Barneverns- og helsenemnda i Oslo og omegn 
  • Barneverns- og helsenemnda i Buskerud og omegn 
  • Barneverns- og helsenemnda i Østfold
   
  Det fagkyndige utvalget for hver av de nye nemndene vil være det samme som fagkyndigutvalget for nemnda i Oslo og Viken. Det innebærer at du i perioden fra 1. januar 2023 til utløpet av utvalgsperioden i 2024, kan få forespørsel om å ta oppdrag i alle tre nemndene.
 • Informasjon til sakkyndige i samtaleprosess

  Barne- og familiedepartementet har fastsatt egen forskrift om samtaleprosess i barneverns- og helsenemnda (samtaleprosessforskriften). Forskriften trådte i kraft 1. mars 2023 og gjelder for saker som nemnda mottar etter dette tidspunkt. 

  Formålet med forskriften er å sikre en rettssikker behandling av saken og at hensynet til barnets beste blir ivaretatt gjennom hele samtaleprosessen.  

  I forskriften § 7 tydeliggjøres den sakkyndiges rolle og ansvar i samtaleprosess:  
  «Den sakkyndige skal bistå nemndleder med gjennomføringen av samtalemøtet, og tilrettelegge for barnets medvirkning og dialogen mellom partene. Sakkyndig har et særskilt ansvar for å bidra til at partene reflekterer over barnets behov, og støtte partene i å utvikle egne løsninger.»

  Der partene blir enige om å prøve ut en midlertidig ordning kan de også bli enige om at den sakkyndige kan foreta observasjoner og ha samtaler med barnet fremt til nytt samtalemøte. Skriftlige observasjoner og samtaler som den sakkyndige gjennomfører i samtaleprosessen er ikke å anse som en barnefaglig utredning, og skal ikke sendes barnesakkyndig kommisjon for vurdering. 

  Samtaleprosess i klagesaker.  
  Hvis det besluttes samtaleprosess i en klagesak utvides fristen for å treffe vedtak til tre uker etter at nemnda mottok klagen. Som følge av saksbehandlingsfristen vil forespørsel om slike oppdrag skje med kort varsel.

  Varighet av samtaleprosess   
  Forskriften setter grenser for hvor lenge en sak kan behandles i samtaleprosess. Etter forskriften § 9 skal midlertidige ordninger avsluttes senest ett år etter at nemnda mottok saken.    
  Samtaleprosessforskriften finner du her.  
   

   
 • Informasjon til sakkyndige som utreder barnevernssak for nemnda 

  1. januar 2023 overtok barneverns- og helsenemnda ansvaret for å betale sakkyndige som oppnevnes av nemnda for å utrede en barnevernssak. Dette ansvaret lå tidligere til den kommunen som har fremmet saken for nemnda. 

  Endringen innebærer at barneverns- og helsenemnda vil ha ansvar for honorar til sakkyndige som oppnevnes av nemnda fra og med 1. januar 2023. 

  Skjæringstidspunktet for overføring av betalingsansvaret fra kommunen til nemnda vil være tidspunktet for nemndas oppnevning. Det betyr at kommunen har ansvar for å betale sakkyndige som er oppnevnt av nemnda før 1. januar 2023, selv om den sakkyndiges arbeid først sluttføres i 2023. 

  Sakkyndige som utreder en sak for barneverns- og helsenemnda vil godtgjøres i tråd med salærforskriftens bestemmelser. Det betyr blant annet at det er salærforskriftens sats for timebetaling (offentlig salærsats) som vil gjelde når en sakkyndig påtar seg oppdrag for nemnda. 

   

 

 • Informasjon til barnevernstjenestene og advokater

  Nye krav til kommunens tiltaksbegjæring 
  Barnevernsloven §14-9 stiller nye krav til innholdet i kommunens begjæring om tiltak. Begjæringen skal nå også inneholde:

  •    Redegjørelse for foreldrenes rettslige og faktiske tilknytning til barnet og en begrunnelse for forslaget om hvem som er sakens parter  
  •    Informasjon om barnet ønsker partsrettigheter og kommunens vurdering av om barnet bør innvilges partsrettigheter 
  •    Informasjon om barn uten partsrettigheter ønsker å bli hørt, og eventuelt hvordan  

  Det er også presisert i bestemmelsen at begjæringen om tiltak skal gi grunnlag for en forsvarlig behandling av saken. I lovens forarbeider er det pekt på at dette blant annet betyr at begjæringen skal inneholde barnevernstjenestens vurdering av mindre inngripende tiltak, hvilke hjelpetiltak som har vært prøvd og hvordan tiltakene har fungert. Begjæringen skal også inneholde en beskrivelse av hvordan motstridende hensyn er vurdert og avveid mot hverandre, herunder hensynet til barnets behov for omsorg og beskyttelse og barnets og foreldrenes familiebånd.

  Retting og avvisning av tiltaksbegjæringen 
  Nytt er også at dersom begjæringen ikke oppfyller lovens krav, skal nemndleder gi pålegg om retting innen en kort frist. Nemndlederen kan avvise en sak dersom begjæringen ikke rettes innen fristen.

  Nemndene overtok ansvar for tolker 
  Når barnevernsloven trådte i kraft, overtok nemndene ansvaret for bestilling og betaling av tolker som utfører oppdrag i nemnda.  

  Tolkelovens bestemmelser gjelder for tolker som tar oppdrag for nemnda. Barneverns- og helsenemnda har utarbeidet egne retningslinjer for bestilling og bruk av tolk. 

  Du finner informasjon til tolker her.  

  Betalingsansvar for sakkyndige  
  Nemndene har ovetatt betalingsansvar for sakkyndige utredninger 
  Når barnevernsloven trådte i kraft overtok nemndene betalingsansvaret for sakkyndige utredninger som besluttes av nemnda. Barneverns- og helsenemnda har ansvar for betaling til sakkyndige som oppnevnes fra og med 1. januar 2023.

  Skjæringstidspunktet for overføring av betalingsansvaret fra kommunen til nemnda vil være tidspunktet for nemndas oppnevning. Det betyr at kommunen har ansvar for å betale sakkyndige som er oppnevnt av nemnda før 1. januar 2023, selv om den sakkyndiges arbeid først sluttføres etter 1. januar 2023.

  Sakkyndige som barneverns- og helsenemnda oppnevner vil godtgjøres i tråd med salærforskriftens bestemmelser.

  Sakkyndige utredninger som bestilles av kommunen i forbindelse med en barnevernssak skal som tidligere dekkes av kommunen. Det er i barnevernslovens forarbeider forutsatt at endringen av betalingsansvaret ikke endrer kommunens plikt til å sikre en forsvarlig opplysning av saker som fremmes for nemnda. 

  Krav til politiattest for talspersoner 
  Fra 1. januar 2023 må alle som skal utføre oppdrag som talsperson for nemnda fremlegge politiattest, jf. barnevernsloven § 12-11 fjerde avsnitt, jf. forskrift om politiattest etter barnevernsloven § 6 andre ledd.  

  Politiattesten som skal fremlegges er en barneomsorgsattest, jf. politiregisterloven § 39 første avsnitt. En person som har merknader på attesten, kan ikke utføre oppdrag som talsperson. 

  Forskrift om samtaleprosess  
  Barne- og familiedepartementet har fastsatt forskrift om samtaleprosess i barneverns- og helsenemnda (samtaleprosessforskriften). Forskriften trådte i kraft 1. mars 2023 og gjelder for saker som nemnda mottar etter ikrafttredelsestidspunktet.  

  Formålet med forskriften er å sikre en rettssikker behandling av saken og at hensynet til barnets beste blir ivaretatt gjennom hele samtaleprosessen. Av særlig praktisk betydning for barnevernstjenesten er:    
  •    når en midlertidig ordning forutsetter frivillige tiltak, må barnevernstjenesten forplikte seg til å fatte vedtak om det frivillige tiltaket   
  •    barnevernstjenesten må oppdatere saksgrunnlaget mens en midlertidig ordning prøves ut 
  •    barneverntjenesten må melde fra til nemnda dersom den midlertidige ordningen ikke blir gjennomført som forutsatt eller dersom forutsetningene for avtalen er vesentlig endret   
  •    midlertidige ordninger må avsluttes senest ett år etter at nemnda mottok saken  
  •    dersom klage over akuttvedtak behandles i samtaleprosess utvides fristen for å treffe vedtak til tre uker etter at nemnda mottok klagen. Gjelder klagesaken akuttplassering på institusjon, utvides kommunens frist for å følge opp akuttvedtaket med tiltaksbegjæring til tre uker. 

  Hele forskriften finner du her

  Nemndenes stedlige virkeområde 
  De enkelte nemndene vil ha ansvar for å avgjøre saker fra de samme kommunene som i dag. Sentralenheten for barneverns- og helsenemnda vil fortsatt ha delegert myndighet til å fastsette midlertidige endringer i nemdenes stedlige virkeområde.