Barns rett til å medvirke i egen sak

Alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, har rett til å medvirke i en sak som angår dem.

Barn har krav på å få tilstrekkelig og tilpasset informasjon om saken og å få mulighet til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter. Barneverns- og helsenemnda skal i sine avgjørelser legge vekt på barnets synspunkter i samsvar med barnets alder og modenhet.

Barn har aldri plikt til å medvirke i egen sak. Barnet bestemmer selv om det vil medvirke i saken.

Hvordan barnet kan gi uttrykk for sitt syn

Barn under 15 år kan få si sin mening direkte til nemndlederen eller nemnda som skal avgjøre saken. Hvis barnet ikke ønsker å snakke med nemnda, kan Barneverns- og helsenemnda oppnevne en talsperson for ham eller henne. Talspersonen vil ha en samtale med barnet om saken, for eksempel i hjemmet der barnet bor. Talspersonen vil møte i nemnda og fortelle dem hva som er barnets mening. Nemnda kan også oppnevne en sakkyndig som snakker med barnet.

Et barn er selv part i saken når det har fylt 15 år. I særlige tilfeller kan nemnda bestemme at også yngre barn skal være part i saken. I saker som gjelder tiltak for barn med atferdsvansker eller tiltak for barn som kan være utsatt for menneskehandel,​ er barnet alltid part i saken.

Når et barn er part har det innsyn i sakens dokumenter og har rett til å være stede og gi uttrykk for sitt syn under forhandlingsmøter og samtaleprosessmøter. Barnet vil få oppnevnt en advokat som er betalt av det offentlige.

Film om hvordan barnet kan gi uttrykk for sitt syn i nemnda

Her finner du en informasjonsfilm til barn om deres rett til å medvirke i saken som behandles av nemnda. Filmen er i første rekke tenkt som en støtte for barnevernstjenesten og andre som skal informere barn om medvirkningsretten og avklare om barnet ønsker å uttale seg.

Filmen retter seg mot barn uten egne partsrettigheter. Denne gruppen omfatter alt fra de minste barna til tenåringer. Vi antar at filmen best vil treffe barn i skolealder opp til ca. 12 år, men at den kan være nyttig som utgangspunkt i samtale også med yngre og eldre barn.

 

Film om barn som har partsrettigheter

Her er en film til deg som er barn eller ungdom og som er part i saken din. Den er også nyttig for deg som lurer på hva det vil si å være part eller som kanskje ønsker å være part.    

Filmen forteller om: 

  • hvem Barneverns- og helsenemnda er 
  • når barn har eller kan få partsrettigheter 
  • at det å være part betyr at du har rett til egen advokat og kan være med i møter   
  • hvordan nemnda behandler saken din 
  • at nemnda kan tilpasse møtene ut fra dine ønsker og behov   

 

Filmen kan også være et hjelpemiddel for barnevernstjenesten når et barn er part i saken sin, og når barnevernstjenesten skal informere yngre barn om partsrettigheter og avklare om barnet ønsker partsrettigheter. Den kan også være nyttig for advokater når de skal representerer et barn i en sak for nemnda.