Barneverns- og helsenemndas rolle i barnevernsaker er begrenset til å gjelde de bestemmelsene i barnevernsloven som gjelder tvang. Nemnda avgjør om lovens vilkår for å bruke tvang er oppfylt. Dette gjelder blant annet saker om omsorgsovertakelse etter barnevernsloven § 5-1, saker om samvær mellom forelder og barn etter en omsorgsovertakelse etter barnevernsloven kapittel 14, og saker om å plassere ungdom med alvorlige atferdsvansker på institusjon etter barnevernsloven § 6-2.

Barnevernsloven har egne regler om hvordan saksbehandlingen i Barneverns- og helsenemnda skal være. Disse reglene er i lovens kapittel 14. Her står det også at en del av reglene i tvisteloven og domstolloven gjelder for nemnda.  

Her kan du lese mer om barnevernsloven.