For å hindre at barn blir født med skade, kan nemnda bestemme at gravide som er avhengig av rusmidler skal tas inn og holdes tilbake på en egnet institusjon i hele svangerskapet. Et slikt vedtak kan bare fattes når det godtgjøres at barnet vil bli født med skade som følge av rusmisbruket.

Tvang skal heller ikke benyttes om frivillige tiltak er tilstrekkelig. Barneverns- og helsenemnda må også foreta en skjønnsmessig helhetsvurdering av om tvangsinnleggelse er rimelig og hensiktsmessig.