Tildeling av tolkeoppdrag

Barneverns- og helsenemnda bruker tolk når det er nødvendig for å sikre en riktig og rettferdig behandling av en sak. Nemnda er underlagt tolkelovens krav ved bruk av tolk og har utarbeidet egne retningslinjer for bestilling og bruk av tolk. 
Nemndene bruker tolkebestillingsløsningen Proweb. Når en nemnd har behov for tolk sendes det ut forespørsel til aktuelle tolker som er registrert i tolkebestillingsløsningen. Tolker har tilgang til løsningen via appen Intrprtr.
Tilbud om oppdrag sendes tolker som har meldt seg, i prioritert rekkefølge bestemt ut fra tolkens kvalifikasjonsnivå innen tolkefaget og geografisk nærhet til nemnda som har behov for tolk. Tolken som oppnevnes mottar elektronisk oppnevningsbrev, med nærmere informasjon om oppdraget og gjennomføringen. 
 

Gjennomføring av tolkeoppdrag

Tolken må avklare egen habilitet i forbindelse med oppnevningen, jf. tolkeloven § 16. Tolken vil få vite hvem som er sakens parter i forbindelse med oppnevningen.  
Tolking gjennomføres normalt ved at tolken er fysisk til stede i møtet i nemndas lokaler. Tolken vil få elektronisk tilgang til dokumentene i saken samme dag som tolkeoppdraget for nemnda skal gjennomføres. Dersom tolken har behov for tilgang til dokumentene før dette tidspunktet, må dette tas opp med nemnda som har oppnevnt tolken. 
 

Betaling for tolkeoppdrag

Tolker som utfører oppdrag for nemnda godtgjøres i samsvar med salærforskriftens bestemmelser. Tolker uten eget firma sender krav på salær via DFØ sine kundesider ved å benytte lønnart 5523. Tolker med eget firma sender salæroppgave elektronisk til nemnda. Dette gjøres ved at salæroppgaven lastes opp i nemndas saksbehandlingsløsning «Saksportalen», som tolken vil få tilgang til ved oppnevningen. Her finner du skjema for arbeidsoppgave og salærfastsettelse. 

Vil du bli tolk i Barneverns- og helsenemnda?

Hvordan melder du deg som tolk?
Dersom du er tolk og ønsker oppdrag i Barneverns- og helsenemnda, oppfordres du til å registrere deg i nemdenes tolkebestillingsløsning Proweb, dersom du ikke allerede er bruker. Det gjør du ved å fylle ut og signere dette registreringsskjemaet.


Krav om politiattest 
Tolker som skal utføre oppdrag for nemnda må fremlegge uttømmende og utvidet politiattest. Hvis det er anmerkninger på attesten må nemnda vurdere hvilken betydning dette får for tolkens egnethet, jf. tolkeloven § 10. Den som skal utføre oppdrag som tolk må selv innhente attest fra politiet. For å kunne innhente attest må du ha en bekreftelse på oppdrag. En slik bekreftelse utsteder Proweb automatisk første gang du påtar deg et oppdrag for nemnda.
 

Når du har mottatt politiattest, og er registrert i tolkebestillingsløsningen Proweb, kan du laste opp politiattesten til nemnda via appen Intrprtr, som finnes både i Google play og App store. Når du har lagt frem politiattest for én nemnd, trenger du normalt ikke innhente ny attest ved nye oppdrag for samme eller andre nemnder, men kan vise til attesten som allerede er fremlagt. Dersom det senere skulle oppstå forhold som kan ha betydning for din egnethetsvurdering oppfordres du til å opplyse nemnda om dette. Nemnda har også anledning til å be politiet om fornyet vandelskontroll av deg, jf. politiregisterloven § 43, jf. politiregisterforskriften kapittel 35. Informasjon om hvordan man søker politiattest, behandlingstid hos politiet mv. finner du her.
 

Har behov for hjelp med Intrprtr?

Hvis du har spørsmål eller behov for hjelp med appen Intrprtr ta kontakt med support: 
E-post: support@proweb.no
Telefon: 33 48 32 32 
 

Har du andre spørsmål?

Har du spørsmål om det å være tolk for Barneverns- og helsenemnda kan du kontakte oss på: tolk@bvhn.no
Har du spørsmål som gjelder et konkret oppdrag du skal ha eller har hatt ber vi deg ta kontakt med den nemnda som ga deg oppdraget.